петък, 12 април 2013 г.

Резултатът от управлението на ГЕРБ

150 хиляди български фирми, или 46% от активните фирми у нас, са с по един служител – работещия собственик.

За периода 2007-2012 г. инвестициите спадат със 79% и са закрити над 350 хиляди работни места.

Това показва доклад на Българската стопанска камара (БСК) за състоянието на българската икономика, изпратен до премиера Марин Райков.

В информацията се предоставят данни за приходна част на държавния бюджет, енергетиката, регулаторните режими, социалното и здравно осигуряване, инвестициите, работни места и безработицата.

Според данните на БСК за пет години инвестициите са намалели със 79% или 15,5 млрд. лв., а преките чуждестранни инвестиции - над 6 пъти от 17,7 на 2,9 млрд.лв.

Пряк резултат от това е закриването на над 350 хиляди работни места, както и 112 хил. позиции на самонаети лица.

Освен растящата регистрирана безработица и високата реална безработица - над 18%, силно се повишава делът на хората, които са трайно безработни и обезкуражени да търсят работа

В условията на ръст на БВП с общо 12,9% - от 60,2 млрд.лв. на 77,6 млрд.лв., приходите в бюджета за периода 2007-2012 г. намаляват съществено, пише в информацията. Намалението като процент от БВП е с 4,6 пункта, т.е. с 3,5 млрд. лв. Като се отчете, че помощите като елемент от приходната част на бюджета са нараснали с 1,2 млрд. лв., това означава, че приходната част на бюджета е ощетена за 2012 г. в сравнение с 2007 г. с 4,7 млрд. лв.

За периода 2007-2012 г. няма изменение на ставките по ДДС. Въпреки този факт и независимо от ръста на БВП, драстично са спаднали приходите от ДДС за 2012 г. в сравнение с 2007 г. - с 1,3 млрд. лв. Независимо от повишените акцизни ставки между 12 и 30% за горивата и до 3,5 пъти за някои акцизни стоки, приходите от това перо намаляват с 226 млн.лв. за 2012 г., пише още в информацията.

При увеличение на ставките с 1, 8 пункта за социалните осигуровки и 2 пункта за здравните осигуровки, събираемостта спада значително - с 0,9 пункта (като дял от БВП) за 2012 г. спрямо 2007 г. или с над 714 млн.лв.

Събираемостта на данъка върху доходите на физическите лица също относително намалява. В нарушение на общата политика за неизменение на данъчната и регулаторна тежест в общините масово се въведе допълнително пряко и косвено данъчно натоварване, пише в информацията.

В резултат на увеличението на данъците и общинските такси, приходите на общините са нараснали за разглеждания период с 44,7%, т.е. с 521,9 млн. лв., отново за сметка на стопанските субекти.

И тези същите субекти отново се натискат да идват на власт, след като хората ги изгониха с камъни!

Няма коментари: